پرفروش ترین ورق های استیل

برای دریافت جدیدترین لیست قیمت‌ها و کاتالوگ‌ها ثبت‌نام کنید.

لیست قیمت ورق استیل

نوع ورققیمت - کیلوگرم
رول ۴۳۰ بگیر مات ۰.۵ - ۱۰۰۰تماس بگیرید
رول ۴۳۰ بگیر مات ۰.۶ - ۱۰۰۰تماس بگیرید
رول ۳۰۴ نگیر مات ۰.۷ - ۱۰۰۰تماس بگیرید
رول ۳۰۴ نگیر مات ۰.۸ - ۱۰۰۰تماس بگیرید

نام محصولوزنمتراژوزن هر برگقیمتخرید (بر اساس کیلوگرم)
استیل ۰/۴۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۴۶۷۸۱۴۰۴۶/۶۶۳
استیل ۰/۲۸ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۵۰۳۷۲۲۸۰۴/۴۱۸
استیل ۰/۴۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول YLSS تایوان۳۲۰۰۹۲۰۶/۹۵۶
استیل ۰/۴۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول YLSS تایوان۳۱۹۶۹۲۰۶/۹۴۷
استیل ۰/۴۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول YLSS تایوان۳۳۲۵۹۵۶۶/۹۵۶
استیل ۰/۴۵ بگیرخشدار رول عرض ۱ محصول چین۴۰۹۹۱۲۳۰۶/۶۶۵
استیل ۰.۴۳ بگیر براق رول عرض ۱۲۲ محصول YLSS تایوان۳۰۲۲۷۵۱۹/۸۱۸ کیلوگرم
استیل ۰.۴۳ بگیر براق رول عرض ۱۲۲ محصول YLSS تایوان۳۲۵۸۸۱۰۹/۸۱۴ کیلوگرم
استیل ۰/۲۸ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۵۰۵۳۲۲۸۷۴/۴۱۸
استیل ۰/۲۸ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۳۶۰۸۱۶۳۴۴/۴۱۶
استیل ۰/۲۸ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۳۵۳۴۱۶۰۰۴/۴۱۷
استیل ۰/۳۳ بگیر براق رول عرض ۱ محصول YLSS تایوان۳۲۴۵۱۲۵۰۵/۱۹۲
استیل ۰/۳۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۳۰۰۱۱۱۲۳۵/۳۴۴
استیل ۰/۳۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۴۲۸۶۱۶۰۳۵/۳۴۷
استیل ۰/۴ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۲۷۷۲۹۴۲۵/۸۸۵
استیل ۰/۴۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۴۴۵۰۱۳۳۶۶/۶۶۱
استیل ۰/۴۵ بگیر براق رول عرض ۱/۲۲ محصول چین۳۰۸۴۷۲۶۱۰/۳۶۴
استیل ۰/۴۵ بگیر خشدار رول عرض ۱ متر چین۳۲۵۸۸۱۰۹/۸۱۴ کیلوگرم
استیل ۰/۴۵ بگیر خشدار رول عرض ۱ محصول چین۴۵۷۱۱۳۷۲۶/۶۶۳
استیل ۰/۴۵ بگیر خشدار رول عرض ۱ محصول چین۴۲۲۷۱۲۶۹۶/۶۶۱
استیل ۰/۴۵ نگیربراق رول عرض ۱ محصول چین۳۵۸۴۱۰۱۶۷/۰۵۵
استیل ۰/۴۵ نگیربراق رول عرض ۱ محصول چین۳۵۶۲۱۰۱۰۷/۰۵۳
استیل ۰/۵۵ بگیر براق رول عرض ۱ محصول چین۳۲۰۰۷۶۵۸/۳۶۶
استیل ۰/۵۵ بگیر خشدار رول عرض ۱ محصول چین۳۴۵۷۸۱۱۸/۵۲۵
استیل ۰/۵۵ بگیر خشدار رول عرض ۱ محصول چین۳۵۳۰۸۲۸۸/۵۲۶
استیل ۰/۵۵ نگیر خشدار رول عرض ۱ محصول چین۴۲۷۳۱۰۳۷۸/۲۴۱
استیل ۰/۵۵ نگیر خشدار رول عرض ۱/۲۲ محصول چین۳۰۵۰۶۰۷۱۲/۲۶۰
استیل ۰/۵۵ نگیربراق رول عرض ۱ محصول چین۳۶۲۴۸۳۱۸/۷۲۲
استیل ۰/۵۵ نگیربراق رول عرض ۱ محصول چین۳۶۵۶۸۳۹۸/۷۱۵
استیل ۰/۵۵ نگیرخشدار رول عرض ۱ محصول چین۴۱۸۰۱۰۱۴۸/۲۴۴

مطالب اخیر وبسایت